The Library

Statbus is becoming increasingly unstable. It may go down, permanently, with little to no warning.

Mothulu #10518 Published

West ot Space Station 13 nafl'fhtagn or'azath, ng ahagl ah valleys llll mgepog lw'shgorrog cahf mg axe mgep ever mgehyenah. Ahagl ah n'ghft narrow glens ahagl lw'shuggorr slope fantastically, ng ahagl thin brooklets trickle naIIII ever having mgepor'uh'enah glint ot sunlight. Llll gentler slopes ahagl ah farms, mgepogor ng rocky, llll squat, moss-coated cottages brooding eternally ph' mgepog mgepnah england r'luhh ph'nglui lee ot throdog ledges; mgng cahff ah nilgh'ri vacant hai, wide chimneys crumbling ng shingled sides bulging perilously mgep low gambrel roofs. mgepog folk mgep gone mglagln, ng foreigners ah nafl like l' ah'lw'nafh ahagl. French-canadians mgep h' mgepah'gotha, italians mgep h' mgepah'gotha, ng poles mgep nog ng departed. H' ah nafl Iiahe ot nilgh'ri cahf ahor ah seen ngnah mggoka'ai ngnah handled, mgng Iiahe ot something cahf ah mgepfhtagnnah. The agl ah nafl vulgtmnah llll imagination, ng ah nafl tharanak restful llll fhtagn n'ghftyar. H' ahnythor ah fahf hh' ah'ehye foreigners mglagln, llll mgepog ammi ch'nglui'ahog mgep mgsyha'h f' mgep'ai ot nilgh'ri h' recalls hup or'azath yah'or'nanahh. Ammi, ahf' nw mgep mgepah little queer llll y'or'nahh, ah uh'eor 'drn mgephai ahna, ngnah ahf' ever ot ai or'azath yah'or'nanahh; ng h' dares l' ah fahf Iiahe h' wgah'nagl ah l' llllnah mgahnnn shugnahh ng travelled roads llll arkham. ahagl mgepah ehye road ph' hills ng ph' valleys, cahf ran straight ahagl blasted heath ah hai; mgng uh'e ceased l' h' ahuaaah ng mgepnah road mgepah mgepfhtagnor curving naIIIIor lagln south. Traces ot r'luhhor ahor mgephai ah mgepmgah'n'ghft amidst weeds ot nogephaii wilderness, ng nilgh'rinah ot f' ephaidoubtless linger n'ghftephai ahhai half hollows ah flooded llll mgepnah reservoir. Ng n'ghft lw'shgorrog ephaiah mgehyenah mgyogor ng blasted heath ephaislumber naIIIIor mgep n'ghftor gn'thorr ahf' surface ephaimirror yogagl ng ripple ph'nglui yogfm'log. Ng r'luhh ot or'azath yah'or'nanahh ephaiah ehye llll deep’s r'luhh; ehye llll r'luh lore mgephaiagl gn'th, ng nilgh'ri mystery ot primal shugg. ahhai Y' ph'nglui mgepbug hills ng vales l' survey llll mgepnah reservoir f' mgep'ai ya agl mgepah mgvulgtnahor. F' mgep'ai ya fahf ph'nglui arkham, ng Iiahe cahf ah og mgepog uh'eaglnah full ot r'luhhnythog legends Y' mgepahlloig mgvulgtnahor ahnythor ah something hh' grandams mgep l' mgep'ainah gof'nn ph' y'nahh. The yaah “blasted heath” seemed l' ya og or'azath ng theatrical, ng Y' wondered ahh h' mgep ph'nglui nog folklore ot puritan uh'e. Ng Y' mgepmgr'luh cahf n'ghft westward tangle ot glens ng slopes llll ya, ng ceased l' wonder llll nilgh'ri besides h' yaor mgepogg mystery. H' mgepah morning ahhai Y' h' mgepmgr'luh, mgng n'ghftnah lurked syha'h ahagl. The lw'shuggorr mgepahthrodog nng thickly, ng f' trunks mgepah nng ahog llll any healthy mgepnah england wood. Ahagl mgepah nng much silence ph'nglui dim alleys llll f', ng floor mgepah nng soft llll dank moss ng mattings ot ph'nilgh'ri y'or'nahh ot n'ghaor

Moderation Station

You must be authenticated in order to report a book.